Forvaltningsafgørelse – “Transportør” = nye og yderligere gebyrer.

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 9. marts 2015

9. marts 2015.

I slutningen af 2013 fik en sammenslutning af små enkeltmands servicevirksomheder foretræde for Folketingets Miljøudvalg (FT MIU) – Se vores tidligere omtale her.

Her blev problemstillingen ved decideret servicekørsel/transport af affald til genbrugspladserne for fremmed regning påpeget, idet såvel servicevirksomhed som kunde begge bliver opkrævet for samme affald.
Virksomheden via gebyrer for adgang til genbrugspladsen og kunden via ejendomsskatter.
(Problemstilling er tidligere kendt i selve transportleddet, her bl.a. 3×34 og andre tilsvarende transportørfirmaer).

Daværende minister henviste i sit svar til partikollega og FT MIU, at virksomheden “blot” skulle lade sig registrere i Affaldsregistret som transportør.
(Registreringen er betinget af gebyrbetalt løbende uddannelse, registreringsgebyr samt årligt gebyr, hvilket ministeren dog ikke helt fik anskueliggjort).

Statsforvaltningen har i afgørelse den 19. februar 2015 afgjort, at såfremt virksomheden bliver registreret i omtalte register og i den konkrete situation alene optræder som transportør for privat husholdning og kan dokumentere dette, vil en opkrævning af erhvervsgenbrugspladsgebyr ikke være i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen.
Læs afgørelsen her.

Der er intet galt i Statsforvaltningens afgørelse.

Problemet m.fl. er blot, at nævnte servicevirksomheder, der samtidig ved lovgivning er gjort til “affaldsproducenter” skal betale endnu flere gebyrer, da samme virksomhedstyper ikke altid “kun” er transportør til genbrugspladsen.

I den virkelige og praktiske verden vil det være umuligt for de kommunale genbrugspladser at bevise om affaldet kommer fra “affaldsproducent” eller “transportør”, ligesom det i dag allerede på genbrugspladsen er praktisk umuligt reelt at opgøre borger og virksomhedsaffald i forbindelse med en retvisende opkrævning.

Tidligere nævnte sammenslutning har i en fornyet henvendelse til FT MIU på ny påpeget en lang række relevante problemstillinger ved nuværende lovgivning.
Se henvendelsen her.

Allerede i 2013 lovede daværende Miljøminister en revision af området/Affaldsbekendtgørelsen – intet er sket.
I 2014 lovede nuværende minister det samme – stadig intet er sket.
Senest i år har samme minister “erkendt”, at der er behov for en grundig gennemgang af området.

Nu venter vi blot på fornyede spørgsmål til ministeren fra medlemmer af FT MUI – medlemmer og partier, der samtidig tidligere i brede forlig er ansvarlige for lovgivningen på området!

Nyt spørgsmål til ministeren om affaldsgebyrer.

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 22. februar 2015

22. februar 2015.

Endnu et folketingsmedlem har stillet spørgsmål til Miljøministeren om affaldsgebyrer.

Denne gang Villum Christensen fra Liberal Alliance den 17/2 (partiet er ikke en del af gældende forlig og lovgivning på området, herunder omlægning/gebyr opkrævning fra 2010).

Følgende §20 spørgsmål stilles (S727): Vil ministeren tilkendegive, hvorvidt hun finder det hensigtsmæssigt, at frivillige sociale organisationer skal betale gebyrer på genbrugspladser for at komme af med private borgeres effekter?

Vi formoder, at Villum Christensen som andre MF.er er kontaktet af organisation, firma, institution eller enkeltperson, der som andre og siden 2010 er berørt af gældende lovgivning.

Hidtil har lignende spørgsmål gået på små selvstændige firmaer, der ligeledes skal betale gebyrer for bl.a. aflevering af kundeaffald.

Fælles, uanset om der er tale om bl.a. frivillige organisationer eller firmaer, er:
• Alle er “producenter” af affald.
• Affald skal følges “fra vugge til grav”.
• Alle virksomheder/institutioner opkræves på baggrund af CVR/Branchekode (her indgår også forskellige organisationer og foreninger).
• Alle (inkl. private borgere) SKAL afregne hver sit.
• Affaldsindsamling og sortering er “markedsudsat” eller forsøgt begyndt efter krav fra bl.a. EU og interesseorganisationer, hvorefter VI ALLE i sidste ende skal kunne vælge billigste løsning.

Specielt om afregning og markedsudsættelse må det jo siges, at være helt i tråd med en liberal tankegang!

Konsekvenserne og problemstillingerne ved “Omorganiseringen af affaldsområdet” fra 2010 har mange mærket.

Ministerens svar vil formentlig som tidligere indeholde en redegørelse, hvorunder det på ny påpeges, at reglerne er baseret på et bredt politisk forlig, hvordan opkrævningsprincipper er skruet sammen osv. Afslutningen vil som hidtil være, at man er i gang med at se på den gældende Affaldsbekendtgørelse og (endnu) en eventuel revision.

Vi bringer selvfølgelig ministerens svar, når det foreligger.

Her er ministersvar.

Vores konklusion ud fra ministersvar: Politisk har man, ved omlægningen i 2010, viklet sig (læs: blevet tvunget) ind i “gordisk knude” fyldt med utilsigtede konsekvenser, og samtidig bl.a. pålagt kommunerne en større bureaukratisk affaldslovgivning med fordyrende konsekvenser for såvel borger som virksomhed.

Stopaffaldsgebyr har løbende påpeget dette.
Andre gjorde det allerede i den indledende høringsfase inden 2010.

Som Ministeren i slutningen af sit svar anfører: “Der er derfor brug for en grundig gennemgang af området, førend……….”.

Har vi tidligere hørt lignende udsagn fra skiftende miljøministre?

Imedens ventes der nu på femte år og snart er der valg!

Hvad skete i 2014?

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 10. januar 2015

Januar 2015.

Følgende skete i 2014 i forhold til opkrævning af virksomheder/affald/genbrugsplads (Omorganisering af Affaldsområdet fra 2010):

– På ny kortvarig medie interesse i forbindelse med de årlige kommunale opkrævninger.
– På ny efterfølgende kortvarig politisk interesse i forbindelse med medie interesse.
– På ny efterfølgende politiske spørgsmål og ministersvar til/fra den siddende minister.
– På ny ministersvar, hvor man jf. “aftaler” er i gang med endnu en revidering af!!!!!!!!!

På trods af fornyede politiske tilkendegivelser er alt desværre som hidtil, da ingen kan eller vil erkende, at hele fundamentet for denne tidligere omorganisering, på trods af gode hensigter, grundlæggende er gået galt og samtidig ikke kan lade sig gøre i forhold til de tidligere hensigtserklæringer.

Derfor vil fremtidige ændringer kun være lappeløsninger og igen betalt af andre små virksomheder.

Affaldsområdet er for længst (i lighed med andre forhold) blevet alt for kompleks for medierne og ikke mindst, for de egentlige beslutningstagere?

Stopaffaldsgebyr/afgift følger dog fortsat med på området.

Så er det Henrik Høgh (V) med 5 år gammel problemstilling!

Categories: Affaldsgebyrer, Lovgivning
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 21. juli 2014

Juni/Juli 2014.

Kommunerne er i disse måneder ved at udsende gebyr opkrævninger jf. Affaldsbekendtgørelsen.

I lighed med tidligere år har dette på ny afstedkommet en række indlæg i flere medier, herunder aviser, radio og TV.

I disse indlæg/indslag optræder, som sædvanligt og forståeligt, forurettede og uforstående virksomhedsejere.
Dernæst igen “uvidende eller uforstående” kommunalpolitikere og/eller landspolitikere.

Alle har måske det tilfældes, at de enten ikke kender og kan forstå Affaldslovgivningen siden 2010 samt ikke mindst, dets konsekvenser?

Parallelt med dette finder én årlig “forestilling” sted: Spørgsmål til Miljøministeren!

Her er det så de egentlige ansvarlige forligspolitikere/partier i Folketinget, som prøver at hitte rede i, hvad de i sin tid stemte JA til og ikke mindst, konsekvenserne heraf.

Henrik Høgh (V) er seneste skud på stammen.

Læs spørgsmål og ministersvar her.

Endnu et spørgsmål til ministeren – Fritagelse for gebyr!

Categories: Affaldsgebyrer, Lovgivning
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 21. juni 2014

21. juni 2014.

Charlotte Dyremose (KF) er seneste politiker i rækken af “ansvarlige” politikere, der nu på fjerde år, stiller de helt samme spørgsmål til siddende Miljøminister.

Her er det så et spørgsmål om opgørelse vedr. kommunefritagelser efter ansøgning.

Den gode politiker har blot overset, at en kollega fra samme parti for mindre end et måned siden, allerede har fået svaret. Godt nok ikke med samme spørgsmål, men hvor spørgsmålet blev besvaret under samme emne.

Se spørgsmål og ministersvar her.

Se tidligere spørgsmål og ministersvar til partikollega her om bl.a. samme emne problemstilling.

Stopaffaldsgebyr er ikke i tvivl:
• De ansvarlige Folketingspolitikere er ikke klar over/forstår “måske” ikke konsekvenserne af deres egne tidligere beslutninger.
• De ansvarlige forsøger til stadighed, at finde “syndebukke” for deres egne beslutninger.
• De ansvarlige evner ikke/kan ikke ændre nuværende lovgivning uden at kompromittere sig selv.

Så er opkrævninger på vej – dermed også lidt medieomtale?

Categories: Affaldsgebyrer, Lovgivning
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 16. juni 2014

16. juni 2014.

På fjerde år nærmer vi os halvåret, hvor det Folketingsbestemte kommunale administrationsgebyr udsendes.

Alt dette imedens medier og politikere taler om bedre forhold for virksomheder, iværksættere, mindre bureaukrati og hvor man politisk er på trapperne med en ny vækstplan for samme virksomheder.

For små virksomheder kan alt dette virke som et selvmodsigende paradoks!

Udsendelsen af Affaldsbekendtgørelsens såkaldte Administrationsgebyr har nu ramt de første virksomheder, hvilket får medier til årligt at beskæftige sig overfladisk med affaldsområdet.

Dette år er ingen undtagelse og på ny medvirker endnu en mindre uforstående virksomhed.

Berlingske stiller to sider “til rådighed” for en mindre virksomhed. Virksomheden beskæftiger sig med udformning af hjemmesider og søgemaskineoptimering. Virksomheden opkræves et årligt Administrationsgebyr selvom virksomheden selv mener, at de ikke producerer affald og slet ikke benytter den kommunale genbrugsplads.

Samtidig stiller Berlingske, som andre medier, igen nogle lette og uforpligtende spørgsmål til de relevante myndigheder, her Miljøstyrelsen, der samtidig er den egentlige tovholder og vejleder for kommunerne på området – Styrelsen er samtidig ministeriets og Folketingets forlængede arm i lovgivningen.

Ministeriet og styrelsen, dermed Folketinget, er faktisk direkte ansvarlige for gældende Affaldslovgivning, herunder opdeling af virksomhederne, principper for gebyropkrævning, definitioner af affaldsproducenter m.v. og dette SKAL kommunerne opkræve efter.

Vi savner i høj grad at medierne går i dybden på området i stedet for ofte at give kommunerne skylden og samtidig give ansvarsfraskrivende politikere mulighed for efterfølgende spalteplads med efterfølgende “uvidende og uskyldige” spørgsmål til ministeren.

Men det holder da alle beskæftiget – måske er det den nye form for vækst?

Berlingske kunne f.eks. have stillet følgende spørgsmål til Miljøstyrelsen:

• Er det ikke korrekt at ALLE momsregistrerede virksomheder som udgangspunkt i lovgivning, herunder EU’s Affaldsdirektiv er kategoriseret som “Affaldsproducenter”?

• At virksomhedens affaldsproduktion ikke kun omfatter “kundeaffald” som følge af virksomhedens arbejde, men også virksomhedens eget affald som madpapir, kasseret kontorinventar m.v.?

• Hvordan beviser virksomheden sin IKKE produktion af affald, når samme virksomhed på baggrund af branchekode på forhånd er defineret som “affaldsproducent” og dermed SKAL opkræves gebyr jf. Folketingets lovgivning.

• Er det ikke korrekt, at den nuværende Omorganisering af affaldsområdet tilbage inden ikrafttrædelsen i 2010 blev politisk solgt som: Bedre, billigere og mindre bureaukratisk for såvel virksomheder som kommuner? Mener Miljøstyrelsen selv at dette er tilfældet?

Læs Berlingske artikel HER.

Endnu et nyt §20 spørgsmål til ministeren!

Categories: Affaldsgebyrer, Lovgivning
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 16. juni 2014

Maj/juni 2014.

Tidligere Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen KF (hvis parti medvirkede til nuværende affaldslovgivning, endda som minister) brillere med endnu et politisk “vaske hænder” spørgsmål til nuværende Miljøminister Kirsten Brosbøl S (hvis parti i øvrigt også har medvirket til samme lovgivning).

Bortset fra, at folketingsmedlem Mikkelsen ikke gider at læse lovgivningen på området (muligvis forstår han ikke hvad han selv har stemt for), så stiller han følgende spørgsmål (samme spørgsmål, som i øvrigt tidligere er stillet af andre medlemmer og igen til tidligere Miljøministre):

“Mener ministeren, det er rimeligt, at virksomhederne ikke kan klage over

afgørelser om erhvervsaffald i kommunalt regi, men at de i stedet skal til

domstolene?”

Tilsyneladende udviser den tidligere minister desuden en total uvidenhed omkring udformning af lovgivning, herunder administrativ klage adgang eller mangel på samme i en lang række tilfælde.
En begrænset klage adgang, der naturligvis retmæssigt er vedtaget ud fra økonomiske og administrative hensyn.

Vi forventer dog, at Mikkelsens spørgsmål alene er “spil for galleriet”, idet han formentlig har fået nogle henvendelser fra utilfredse vælgere.

Dermed stiller han sig op i rækken af andre ansvarsfraskrivende ansvarlige politikere.

Du kan se spørgsmål og ministersvar HER.

 

Foretræde for Folketingets Miljøudvalg.

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 16. juni 2014

 

2014 (Fortsat fra indlæg 5. december 2013).

Som omtalt i seneste indlæg fik et netværk af ca. 30 mindre servicevirksomheder (firma Mandogbil) i november 2013 foretræde for Folketingets Miljøudvalg.

Mandogbil er ligesom andre “ramt” af diverse politisk bestemte administrations- og affaldsgebyrer (læs: Folketingsbeslutning).

Mandogbil består som sagt af mindre momsregistrerede servicevirksomheder, såkaldte “handymænd”, der udfører forefaldende håndværksarbejde for privat kunden.

Nogle opgaver består også i bortkørsel af kundens eget affald til den kommunale genbrugsplads. Altså affald, hvor privatkunden allerede har betalt sin del af de kommunale affaldsgebyrer, herunder kundens brug af genbrugspladser.

Mandogbil mener derfor, at der er tale om dobbeltbetaling for samme affald, da nævnte servicevirksomheder igen skal betale for at komme af med affaldet på den kommunale genbrugsplads (i øvrigt en problemstilling, der tidligere har været påpeget af andre).

Følgende forløb:

• Mandogbil startede med henvendelse tilbage i sommeren 2012 til folketingsmedlem Annette Vilhelmsen SF (hvis parti også har stemt for nuværende affalds lovgivning).
Vilhelmsen sendte henvendelsen videre til partikollegaen og daværende Miljøminister Ida Auken.
Se Mandogbils henvendelse HER og ministersvar HER.

Ministerløsning: bortset fra diverse sniksnak, herunder en evaluering af genbrugspladsordningen samt henvisning til et bredt politisk forlig skal Mandogbil blot lade sig registrere som Affaldstransportører!!!!!!
Hvad ministeren glemmer at fortælle er, at dette igen er forbundet med NYE og ANDRE gebyrer for Mandogbils virksomheder.
Mandogbil har siden foreholdt ministersvar til bl.a. Odense kommune. Her mener man ikke der er lovhjemmel til denne registrering af servicevirksomheder, ligesom administration (læs kontrol på genbrugspladser) vil være umulig og uhåndterbar, da samme virksomheder også “producerer” affald som følge af deres arbejde (hvilket vi i øvrigt er helt enige i jf. lovgivningens forskellige definitioner, brancheopdeling, retningslinjer for gebyropkrævning samt Miljøstyrelsens tidligere udtalelser på området, hvilket vi tidligere har anskueliggjort flere steder her på sitet).

• I oktober 2013 henvendte Mandogbil sig så til Folketingets Miljøudvalg med anmodning om foretræde for udvalget. Foretræde blev bevilget og fandt sted den 7. november.

I den forbindelse fremlagde Mandogbil følgende OPLÆG.

Heri forsøger Mandogbil på ny ved en række eksempler at påpege følgevirkningerne af den nuværende lovgivning og Affaldsbekendtgørelse, ligesom det påpeges, at små virksomheder stadig befinder sig i et “udsigtsløst ingen mands land” mellem stat og kommune.

På baggrund af Mandogbils foretræde er Miljøminsteren efterfølgende af miljøudvalgsmedlem Lone Loklindt RV (hvis parti også står bag nuværende lovgivning) blevet bedt om at kommentere oplæg samt blevet bedt om at tage initiativ til dialog med kommunerne om enmands-servicevirksomheders placering
i Affaldsbekendtgørelsen.

Se ministersvar på oplæg HER.
Se ministersvar på initiativ HER.

Sammenfatning af svar: Ministeren er som andre politikere og tidligere Miljøministre enig i, “at der skal findes en god løsning for de små servicevirksomheder”.
Herefter fortsætter den politiske sniksnak, hvor ministeren på ny påpeger det stærke politiske forlig som ligger til grund for nuværende lovgivning.
Eller sagt på en anden måde: Stort set ALLE partier i Miljøudvalget står bag præmisserne, herunder det juridiske indhold og konsekvenserne heraf.
Ministeren fremhæver på ny muligheden for registrering som Affaldstransportør, hvilket hun mener vil løse problemerne for Mandogbil.
Ministeriet er samtidig i løbende dialog med såvel kommuner som KL.
Ministeren forventer en samlet evaluering af de tidligere politiske aftaler i 2014 (i tidligere svar var det i 2013).

Konklusion: Mindre servicevirksomheder befinder sig stadig i “det udsigtsløse ingen mand land”, hvor de politiske beslutningstagere, uanset partifarve, fortsat forsøger at vaske hænder.

Hvad er sket i 2013?

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 8. december 2013

Den 5. december 2013.

Stopaffaldsgebyr har ligget lidt stille i løbet af året, hvilket beror på flere forhold:

– Virksomhederne har “indordnet sig”, lever med forholdene og de stigende gebyrer.
– Medierne, som aldrig rigtigt har forstået betydningen for mindre virksomheder af denne omorganisering tilbage i 2010, har mistet interessen.
– Virksomhederne forsøger at finde smuthuller og andre igen, at forstå og udfordre omorganiseringen.

Stopaffaldsgebyr følger dog stadig med i “affaldsudviklingen”, herunder lovgivning og politiske beslutninger af betydning for de små virksomheder.

For 2013 kan bemærkes følgende:

1.  Ny Affaldsbekendtgørelse for 2014 eller ændringer her til? – Eventuelle ændringer vil som altid blive offentliggjort her på sitet – (INGEN ny bekendtgørelse for 2014).

2. Tidligere på året kom regeringen med en såkaldt Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-18. Planen, der p.t. er i høring, vil have økonomisk påvirkning for bl.a. virksomheder.
Nyeste plan er efter høring offentliggjort i maj 2014 (ingen betydelige ændringer i forhold til plan i høring). Se nyeste Ressourceplan – Danmark uden affald HER.

3. Et netværk bestående af ca. 30 enkeltmands virksomheder inden for servicebranchen (praktiske handymænd) har efter politisk henvendelse fået foretræde i Folketingets Miljø Udvalg i november, hvor man har påpeget forskellige problemstillinger i forhold til kommunernes gebyropkrævning ved virksomhedernes brug af den kommunale genbrugsplads.

Sidste punkt er yderst interessant og viser igen hvilket håbløst “affaldscirkus” som mindre virksomheder deltager i. Punktet vil blive belyst ved en senere lejlighed.

Ny Affaldsbekendtgørelse for 2013.

Categories: Lovgivning
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 21. december 2012

Den 21. december 2012.

Den nye Affaldsbekendtgørelse, gældende for 2013, er nu offentliggjort.
Se den HER.

Som tidligere oplyst, er den væsentligste ændring i forhold til tidligere, at der nu er skabt mulighed for virksomhedsadgang til de kommunale genbrugspladser på tværs af kommunegrænserne jf. Miljøbeskyttelseslovens § 45 og bekendtgørelsens § 40.

Omfattede virksomheder og branchekoder bliver fortsat tvangsopkrævet et årligt administrationsgebyr (eller hvad kommunerne nu vælger at kalde det) uanset benyttelse/tilmelding til den kommunale genbrugsplads. Hvad angår bekendtgørelsens bilag for fritagede virksomheder og branchekoder, så er disse flyttet til bilag 8 og 9 ( tidligere bilag 7 og 8) – disse virksomheder må ikke benytte genbrugspladser medmindre betaling/tilmelding foretages.

Den definerede liste af branchekoder for opkrævede virksomheder er flyttet til bilag 10 (tidligere bilag 9).
Andre virksomheder/branchekoder, bortset fra bilag 8 og 9, defineres forsat som “øvrige virksomheder” og opkræves ligeledes administrationsgebyr.

«page 1 of 6
Welcome , today is tirsdag, 6. december 2016